א ויבא רחבעם ירושלם ויקהל את-בית יהודה ובנימן מאה ושמונים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם-ישראל להשיב את-הממלכה לרחבעם : ב ויהי דבר-יהוה אל-שמעיהו איש-האלהים לאמר : ג אמר אל-רחבעם בן-שלמה מלך יהודה ואל כל-ישראל ביהודה ובנימן לאמר : ד כה אמר יהוה לא-תעלו ולא-תלחמו עם-אחיכם שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את-דברי יהוה וישבו מלכת אל-ירבעם : ה וישב רחבעם בירושלם ויבן ערים למצור ביהודה : ו ויבן את-בית-לחם ואת-עיטם ואת-תקוע : ז ואת-בית-צור ואת-שוכו ואת-עדלם : ח ואת-גת ואת-מרשה ואת-זיף : ט ואת-אדורים ואת-לכיש ואתעזקה : י ואת-צרעה ואת-אילון ואת-חברון אשר ביהודה ובבנימן ערי מצרות : יא ויחזק את-המצרות ויתן בהם נגידים ואצרות מאכל ושמן ויין : יב ובכל-עיר ועיר צנות ורמחים ויחזקם להרבה מאד ויהי-לו יהודה ובנימן : יג והכהנים והלוים אשר בכל-ישראל התיצבו עליו מכל-גבולם : יד כי-עזבו הלוים את-מגרשיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושלם כיהזניחם ירבעם ובניו מכהן ליהוה : טו ויעמד-לו כהנים לבמות ולשעירים ולעגלים אשר עשה : טז ואחריהם מכל שבטי ישראל הנתנים את-לבבם לבקש את-יהוה אלהי ישראל באו ירושלם לזבוח ליהו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית