א וילך רחבעם שכמה כי שכם באו כל-ישראל להמליך אתו : ב ויהי כשמע ירבעם בן-נבט והוא במצרים אשר ברח מפני שלמה המלך וישב ירבעם ממצרים : ג וישלחו ויקראו-לו ויבא ירבעם וכל-ישראל וידברו אל-רחבעם לאמר : ד אביך הקשה את-עלנו ועתה הקל מעבדת אביך הקשה ומעלו הכבד אשר-נתן עלינו ונעבדך : ה ויאמר אלהם עוד שלשת ימים ושובו אלי וילך העם : ו ויועץ המלך רחבעם את-הזקנים אשר-היו עמדים לפני שלמה אביו בהיתו חי לאמר איך אתם נועצים להשיב לעם-הזה דבר : ז וידברו אליו לאמר אםתהיה לטוב להעם הזה ורציתם ודברת אלהם דברים טובים והיו לך עבדים כל-הימים : ח ויעזב את-עצת הזקנים אשר יעצהו ויועץ את-הילדים אשר גדלו אתו העמדים לפניו : ט ויאמר אלהם מה אתם נועצים ונשיב דבר את-העם הזה אשר דברו אלי לאמר הקל מן-העל אשר-נתן אביך עלינו : י וידברו אתו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה-תאמר לעם אשרדברו אליך לאמר אביך הכביד את-עלנו ואתה הקל מעלינו כה תאמר אלהם קטני עבה ממתני אבי : יא ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני אסיף על-עלכם אבי ימר אתכם בשוטים ואני בעקרבים : יב ויבא ירבעם וכל-העם אל-רחבעם ביום השלשי כאשר דבר המלך לאמר שובו אלי ביום השלשי :...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית