א ומלכת-שבא שמעה את-שמע שלמה ותבוא לנמות את-שלמה בחידות בירושלם בחיל כבד מאד וגמלים נשאים בשמים וזהב לרב ואבן יקרה ותבוא אל-שלמה ותדבר עמו את כל-אשר היה עם-לבבה : ב ויגד-לה שלמה את-כל-דבריה ולא-נעלם דבר משלמה אשר לא הגיד לה : ג ותרא מלכת-שבא את חכמת שלמה והבית אשר בנה : ד ומאכל שלחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתיו ומלבושיהם ומשקיו ומלבושיהם ועליתו אשר יעלה בית יהוה ולאהיה עוד בה רוח : ה ותאמר אל-המלך אמת הדבר אשר שמעתי בארצי על-דבריך ועלחכמתך : ו ולא-האמנתי לדבריהם עד אשר-באתי ותראינה עיני והנה לא הגד-לי חצי מרבית חכמתך יספת על-השמועה אשר שמעתי : ז אשרי אנשיך ואשרי עבדיך אלה העמדים לפניך תמיד ושמעים את-חכמתך : ח יהי יהוה אלהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על-כסאו למלך ליהוה אלהיך באהבת אלהיך את-ישראל להעמידו לעולם ויתנך עליהם למלך לעשות משפט וצדקה : ט ותתן למלך מאה ועשרים ככר זהב ובשמים לרב מאד ואבן יקרה ולא היה כבשם ההוא אשר-נתנה מלכת-שבא למלך שלמה : י וגם-עבדי חורם ועבדי שלמה אשר-הביאו זהב מאופיר הביאו עצי אלגומים ואבן יקרה : יא ויעש המלך את-עצי האלגומים מסלות לבית-יהוה ולבית המלך וכנרות ונבלים לש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית