א ויהי מקץ עשרים שנה אשר בנה שלמה את-בית יהוה ואת-ביתו : ב והערים אשר נתן חורם לשלמה בנה שלמה אתם ויושב שם את-בני ישראל : ג וילך שלמה חמת צובה ויחזק עליה : ד ויבן את-תדמר במדבר ואת כל-ערי המסכנות אשר בנה בחמת : ה ויבן את-בית חורון העליון ואת-בית חורון התחתון ערי מצור חומות דלתים ובריח : ו ואת-בעלת ואת כל-ערי המסכנות אשר היו לשלמה ואת כל-ערי הרכב ואת ערי הפרשים ואת כל-חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלם ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו : ז כל-העם הנותר מןהחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי אשר לא מישראל המה : ח מן-בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ אשר לא-כלום בני ישראל ויעלם שלמה למס עד היום הזה : ט ומן-בני ישראל אשר לא-נתן שלמה לעבדים למלאכתו כי-המה אנשי מלחמה ושרי שלישיו ושרי רכבו ופרשיו : י ואלה שרי הנצבים אשר-למלך שלמה חמשים ומאתים הרדים בעם : יא ואת-בת-פרעה העלה שלמה מעיר דויד לבית אשר בנה-לה כי אמר לא-תשב אשה לי בבית דויד מלך-ישראל כי-קדש המה אשר-באה אליהם ארון יהוה : יב אז העלה שלמה עלות ליהוה על מזבח יהוה אשר בנה לפני האולם : יג ובדבר-יום ביום להעלות כמצות משה לשבתות ולחדשים ולמועדות שלוש פעמים בשנה ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית