א וככלות שלמה להתפלל והאש ירדה מהשמים ותאכל העלה והזבחים וכבוד יהוה מלא את-הבית : ב ולא יכלו הכהנים לבוא אל-בית יהוה כי-מלא כבוד-יהוה את-בית יהוה : ג וכל בני ישראל ראים ברדת האש וכבוד יהוה על-הבית ויכרעו אפים ארצה על-הרצפה וישתחוו והודות ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו : ד והמלך וכל-העם זבחים זבח לפני יהוה : ה ויזבח המלך שלמה את-זבח הבקר עשרים ושנים אלף וצאן מאה ועשרים אלף ויחנכו את-בית האלהים המלך וכל-העם : ו והכהנים על-משמרותם עמדים והלוים בכלי-שיר יהוה אשר עשה דויד המלך להדות ליהוה כי-לעולם חסדו בהלל דויד בידם והכהנים מחצרים נגדם וכל-ישראל עמדים : ז ויקדש שלמה את-תוך החצר אשר לפני בית-יהוה כי-עשה שם העלות ואת חלבי השלמים כי-מזבח הנחשת אשר עשה שלמה לא יכול להכיל את-העלה ואת-המנחה ואת-החלבים : ח ויעש שלמה את-החג בעת ההיא שבעת ימים וכל-ישראל עמו קהל גדול מאד מלבוא חמת עד-נחל מצרים : ט ויעשו ביום השמיני עצרת כי חנכת המזבח עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים : י וביום עשרים ושלשה לחדש השביעי שלח את-העם לאהליהם שמחים וטובי לב על-החובה אשר עשה יהוה לדויד ולשלמה ולישראל עמו : יא ויכל שלמה את-בית יהוה ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית