א אז אמר שלמה יהוה אמר לשכון בערפל : ב ואני בניתי בית-זבל לך ומכון לשבתך עולמים : ג וימב המלך את-פניו ויברך את כל-קהל ישראל וכל-קהל ישראל עומד : ד ויאמר ברוך יהוה אלהי ישראל אשר דבר בפיו את דויד אבי ובידיו מלא לאמר : ה מן-היום אשר הוצאתי את-עמי מארץ מצרים לא-בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם ולא-בחרתי באיש להיות נגיד על-עמי ישראל : ו ואבחר בירושלם להיות שמי שם ואבחר בדויד להיות על-עמי ישראל : ז ויהי עם-לבב דויד אבי לבנות בית לשם יהוה אלהי ישראל : ח ויאמר יהוה אל-דויד אבי יען אשר היה עם-לבבך לבנות בית לשמי הטיבות כי היה עם-לבבך : ט רק אתה לא תבנה הבית כי בנך היוצא מחלציך הוא-יבנה הבית לשמי : י ויקם יהוה את-דברו אשר דבר ואקום תחת דויד אבי ואשב על-כמא ישראל כאשר דבר יהוה ואבנה הבית לשם יהוה אלהי ישראל : יא ואשים שם את-הארון אשר-שם ברית יהוה אשר כרת עם-בני ישראל : יב ויעמד לפני מזבח יהוה נגד כל-קהל ישראל ויפרש כפיו : יג כי-עשה שלמה כיור נחשת ויתנהו בתוך העזרה חמש אמות ארכו וחמש אמות רחבו ואמות שלוש קומתו ויעמד עליו ויברך על-ברכיו נגד כל-קהל ישראל ויפרש כפיו השמימה : יד ויאמר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית