א ותשלם כל-המלאכה אשר-עשה שלמה לבית יהוה ס ויבא שלמה את-קדשי דויד אביו ואת-הכסף ואת-הזהב ואת-כל-הכלים נתן באצרות בית האלהים : ב אז יקהיל שלמה אתזקני ישראל ואת-כל-ראשי המחות נשיאי האבות לבני ישראל אל-ירושלם להעלות אתארון ברית-יהוה מעיר דויד היא ציון : ג ויקהלו אל-המלך כל-איש ישראל בחג הוא החדש השבעי : ד ויבאו כל זקני ישראל וישאו הלוים את-הארון : ה ויעלו את-הארון ואת-אהל מועד ואת-כל-כלי הקדש אשר באהל העלו אתם הכהנים הלוים : ו והמלך שלמה וכל-עדת ישראל הנועדים עליו לפני הארון מזבחים צאן ובקר אשר לא-ימפרו ולא ימנו מרב : ז ויביאו הכהנים את-ארון ברית-יהוה אל-מקומו אל-דביר הבית אל-קדש הקדשים אל-תחת כנפי הכרובים : ח ויהיו הכרובים פרשים כנפים על-מקום הארון ויכמו הכרובים על-הארון ועל-בדיו מלמעלה : ט ויאריכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן-הארון על-פני הדביר ולא יראו החוצה ויהי-שם עד היום הזה : י אין בארון רק שני הלחות אשר-נתן משה בחרב אשר כרת יהוה עם-בני ישראל בצאתם ממצרים : יא ויהי בצאת הכהנים מן-הקדש כי כלהכהנים הנמצאים התקדשו אין לשמור למחלקות : יב והלוים המשררים לכלם לאסף להימן לידתון ולבניהם ולאחי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית