א ויעש מזבח נחשת עשרים אמה ארכו ועשרים אמה רחבו ועשר אמות קומתו : ב ויעש את-הים מוצק עשר באמה משפתו אל-שפתו עגול סביב וחמש באמה קומתו וקו שלשים באמה יסב אתו סביב : ג ודמות בקרים תחת לו סביב סביב סובבים אתו עשר באמה מקיפים את-הים סביב שנים טורים הבקר יצוקים במצקתו : ד עומד על-שנים עשר בקר שלשה פנים צפונה ושלושה פנים ימה ושלשה פנים נגבה ושלשה פנים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל-אחריהם ביתה : ה ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת-כוס פרח שושנה מחזיק בתים שלשת אלפים יכיל : ו ויעש כיורים עשרה ויתן חמשה מימין וחמשה משמאול לרחצה בהם את-מעשה העולה ידיחו בם והים לרחצה לכהנים בו : ז ויעש את-מנרות הזהב עשר כמשפטם ויתן בהיכל חמש מימין וחמש משמאול : ח ויעש שלחנות עשרה וינח בהיכל חמשה מימין וחמשה משמאול ויעש מזרקי זהב מאה : ט ויעש חצר הכהנים והעזרה הגדולה ודלתות לעזרה ודלתותיהם צפה נחשת : י ואת-הים נתן מכתף הימנית קדמה ממול נגבה : יא ויעש חורם את-הסירות ואת-היעים ואת-המזרקות ס ויכל חורם לעשות אתהמלאכה אשר עשה למלך שלמה בבית האלהים : יב עמודים שנים והגלות והכתרות עלראש העמודים שתים והשבכות שתים לכמות את-שתי גלות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית