א ויחל שלמה לבנות את-בית-יהוה בירושלם בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי : ב ויחל לבנות בחדש השני בשני בשנת ארבע למלכותו : ג ואלה הוסד שלמה לבנות את-בית האלהים הארך אמות במדה הראשונה אמות ששים ורחב אמות עשרים : ד והאולם אשר על-פני הארך על-פני רחב-הבית אמות עשרים והגבה מאה ועשרים ויצפהו מפנימה זהב טהור : ה ואת הבית הגדול חפה עץ ברושים ויחפהו זהב טוב ויעל עליו תמרים ושרשרות : ו ויצף את-הבית אבן יקרה לתפארת והזהב זהב פרוים : ז ויחף את-הבית הקרות המפים וקירותיו ודלתותיו זהב ופתח כרובים עלהקירות : ח ויעש את-בית-קדש הקדשים ארכו על-פני רחב-הבית אמות עשרים ורחבו אמות עשרים ויחפהו זהב טוב לככרים שש מאות : ט ומשקל למסמרות לשקלים חמשים זהב והעליות חפה זהב : י ויעש בבית-קדש הקדשים כרובים שנים מעשה צעצעים ויצפו אתם זהב : יא וכנפי הכרובים ארכם אמות עשרים כנף האחד לאמות חמש מגעת לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש מגיע לכנף הכרוב האחר : יב וכנף הכרוב האחד אמות חמש מגיע לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש דבקה לכנף הכרוב האחר : יג כנפי הכרובים האלה פרשים אמות עשרים והם עמדים על...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית