א ויספר שלמה שבעים אלף איש סבל ושמונים אלף איש חצב בהר ומנצחים עליהם שלשת אלפים ושש מאות : ב וישלח שלמה אל-חורם מלך-צר לאמר כאשר עשית עם-דויד אבי ותשלח-לו ארזים לבנות-לו בית לשבת בו : ג הנה אני בונה-בית לשם יהוה אלהי להקדיש לו להקטיר לפניו קטרת-סמים ומערכת תמיד ועלות לבקר ולערב לשבתות ולחדשים ולמועדי יהוה אלהינו לעולם זאת על-ישראל : ד והבית אשר-אני בונה גדול כיגדול אלהינו מכל-האלהים : ה ומי יעצר-כח לבנות-לו בית כי השמים ושמי השמים לא יכלכלהו ומי אני אשר אבנה-לו בית כי אם-להקטיר לפניו : ו ועתה שלח-לי איש-חכם לעשות בזהב ובכסף ובנחשת ובברזל ובארגון וכרמיל ותכלת וידע לפתח פתוחים עםהחכמים אשר עמי ביהודה ובירושלם אשר הכין דויד אבי : ז ושלח-לי עצי ארזים ברושים ואלגומים מהלבנון כי אני ידעתי אשר עבדיך יודעים לכרות עצי לבנון והנה עבדי עםעבדיך : ח ולהכין לי עצים לרב כי הבית אשר-אני בונה גדול והפלא : ט והנה לחטבים לכרתי העצים נתתי חחים מכות לעבדיך כרים עשרים אלף ושערים כרים עשרים אלף ויין בתים עשרים אלף ושמן בתים עשרים אלף : י ויאמר חורם מלך-צר בכתב וישלח אלשלמה באהבת יהוה את-עמו נתנך עליהם מלך : ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית