א ויאמר דויד המלך לכל-הקהל שלמה בני אחד בחר-בו אלהים נער ורך והמלאכה גדולה כי לא לאדם הבירה כי ליהוה אלהים : ב וככל-כחי הכינותי לבית-אלהי הזהב לזהב והכסף לכסף והנחשת לנחשת הברזל לברזל והעצים לעצים אבני-שהם ומלואים אבני-פוך ורקמה וכל אבן יקרה ואבני-שיש לרב : ג ועוד ברצותי בבית אלהי יש-לי סגלה זהב וכסף נתתי לבית-אלהי למעלה מכל-הכינותי לבית הקדש : ד שלשת אלפים ככרי זהב מזהב אופיר ושבעת אלפים ככר-כסף מזקק לטוח קירות הבתים : ה לזהב לזהב ולכסף לכסף ולכלמלאכה ביד חרשים ומי מתנדב למלאות ידו היום ליהוה : ו ויתנדבו שרי האבות ושרי שבטי ישראל ושרי האלפים והמאות ולשרי מלאכת המלך : ז ויתנו לעבודת בית-האלהים זהב ככרים חמשת-אלפים ואדרכנים רבו וכסף ככרים עשרת אלפים ונחשת רבו ושמונת אלפים ככרים וברזל מאה-אלף ככרים : ח והנמצא אתו אבנים נתנו לאוצר בית-יהוה על יד-יחיאל הגרשני : ט וישמחו העם על-התנדבם כי בלב שלם התנדבו ליהוה וגם דויד המלך שמח שמחה גדולה : י ויברך דויד את-יהוה לעיני כל-הקהל ויאמר דויד ברוך אתה יהוה אלהי ישראל אבינו מעולם ועד-עולם : יא לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי-כל בשמים ובא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית