א ויקהל דויד את-כל-שרי ישראל שרי השבטים ושרי המחלקות המשרתים את-המלך ושרי האלפים ושרי המאות ושרי כל-רכוש-ומקנה למלך ולבניו עם-המריסים והגבורים ולכל-גבור חיל אל-ירושלם : ב ויקם דויד המלך על-רגליו ויאמר שמעוני אחי ועמי אני עם-לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית-יהוה ולהדם רגלי אלהינו והכינותי לבנות : ג והאלהים אמר לי לא-תבנה בית לשמי כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת : ד ויבחר יהוה אלהי ישראל בי מכל בית-אבי להיות למלך על-ישראל לעולם כי ביהודה בחר לנגיד ובבית יהודה בית אבי ובבני אבי בי רצה להמליך על-כל-ישראל : ה ומכל-בני כי רבים בנים נתן לי יהוה ויבחר בשלמה בני לשבת על-כמא מלכות יהוה על-ישראל : ו ויאמר לי שלמה בנך הוא-יבנה ביתי וחצרותי כי-בחרתי בו לי לבן ואני אהיה-לו לאב : ז והכינותי את-מלכותו עד-לעולם אם-יחזק לעשות מצותי ומשפטי כיום הזה : ח ועתה לעיני כל-ישראל קהל-יהוה ובאזני אלהינו שמרו ודרשו כל-מצות יהוה אלהיכם למען תירשו את-הארץ החובה והנחלתם לבניכם אחריכם עד-עולם : ט ואתה שלמה-בני דע את-אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל-לבבות דורש יהוה וכל-יצר מחשבות מבין אם-תדרשנו ימצא לך ואם-תעזבנו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית