א ובני ישראל למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושטריהם המשרתים אתהמלך לכל דבר המחלקות הבאה והיצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף : ב על המחלקת הראשונה לחדש הראשון ישבעם בן-זבדיאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : ג מן-בני-פרץ הראש לכל-שרי הצבאות לחדש הראשון : ד ועל מחלקת החדש השני דודי האחוחי ומחלקתו ומקלות הנגיד ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : ה שר הצבא השלישי לחדש השלישי בניהו בן-יהוידע הכהן ראש ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : ו הוא בניהו גבור השלשים ועל-השלשים ומחלקתו עמיזבד בנו : ז הרביעי לחדש הרביעי עשה-אל אחי יואב וזבדיה בנו אחריו ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : ח החמישי לחדש החמישי השר שמהות היזרח ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : ט הששי לחדש הששי עירא בן-עקש התקועי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : י השביעי לחדש השביעי חלץ הפלוני מן-בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : יא השמיני לחדש השמיני סבכי החשתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : יב התשיעי לחדש התשיעי אביעזר הענתתי לבן ימיני ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : יג העשירי לחדש העשירי מהרי הנטופתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית