א למחלקות לשערים לקרחים משלמיהו בן-קרא מן-בני אסף : ב ולמשלמיהו בנים זכריהו הבכור ידיעאל השני זבדיהו השלישי יתניאל הרביעי : ג עילם החמישי יהוחנן הששי אליהועיני השביעי : ד ולעבד אדם בנים שמעיה הבכור יהוזבד השני יואח השלשי ושכר הרביעי ונתנאל החמישי : ה עמיאל הששי יששכר השביעי פעלתי השמיני כי ברכו אלהים : ו ולשמעיה בנו נולד בנים הממשלים לבית אביהם כי-גבורי חיל המה : ז בני שמעיה עתני ורפאל ועובד אלזבד אחיו בני-חיל אליהו וסמכיהו : ח כל-אלה מבני עבד אדם המה ובניהם ואחיהם איש-חיל בכח לעבדה ששים ושנים לעבד אדם : ט ולמשלמיהו בנים ואחים בניחיל שמונה עשר : י ולחסה מן-בני-מררי בנים שמרי הראש כי לא-היה בכור וישימהו אביהו לראש : יא חלקיהו השני טבליהו השלשי זכריהו הרבעי כל-בנים ואחים לחסה שלשה עשר : יב לאלה מחלקות השערים לראשי הגברים משמרות לעמת אחיהם לשרת בבית יהוה : יג ויפילו גורלות כקטן כגדול לבית אבותם לשער ושער : יד ויפל הגורל מזרחה לשלמיהו וזכריהו בנו יועץ בשכל הפילו גורלות ויצא גורלו צפונה : טו לעבד אדם נגבה ולבניו בית האספים : טז לשפים ולחסה למערב עם שער שלכת במסלה העולה משמר לעמת משמר : יז ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית