א ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון הנבאים בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם : ב לבני אסף זכור ויוסף ונתניה ואשראלה בני אסף על יד-אסף הנבא על-ידי המלך : ג לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה על ידי אביהם ידותון בכנור הנבא על-הדות והלל ליהוה : ד להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאות : ה כל-אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר ובנות שלוש : ו כל-אלה על-ידי אביהם בשיר בית יהוה במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים על ידי המלך ס אסף וידותון והימן : ז ויהי מספרם עם-אחיהם מלמדי-שיר ליהוה כל-המבין מאתים שמונים ושמונה : ח ויפילו גורלות משמרת לעמת כקטן כגדול מבין עם-תלמיד : ט ויצא הגורל הראשון לאסף ליוסף גדליהו השני הוא-ואחיו ובניו שנים עשר : י השלשי זכור בניו ואחיו שנים עשר : יא הרביעי ליצרי בניו ואחיו שנים עשר : יב החמישי נתניהו בניו ואחיו שנים עשר : יג הששי בקיהו בניו ואחיו שנים עשר : יד השבעי ישראלה בניו ואחיו שנים עשר : טו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית