א ולבני אהרן מחלקותם בני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר : ב וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא-היו להם ויכהנו אלעזר ואיתמר : ג ויחלקם דויד וצדוק מן-בני אלעזר ואחימלך מן-בני איתמר לפקדתם בעבדתם : ד וימצאו בני-אלעזר רבים לראשי הגברים מן-בני איתמר ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית-אבות ששה עשר ולבני איתמר לבית אבותם שמונה : ה ויחלקום בגורלות אלה עם-אלה כי-היו שרי-קדש ושרי האלהים מבני אלעזר ובבני איתמר : ו ויכתבם שמעיה בן-נתנאל המופר מן-הלוי לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחימלך בן-אביתר וראשי האבות לכהנים וללוים בית-אב אחד אחז לאלעזר ואחז אחז לאיתמר : ז ויצא הגורל הראשון ליהויריב לידעיה השני : ח לחרם השלישי לשערים הרבעי : ט למלכיה החמישי למימן הששי : י להקוץ השבעי לאביה השמיני : יא לישוע התשעי לשכניהו העשרי : יב לאלישיב עשתי עשר ליקים שנים עשר : יג לחפה שלשה עשר לישבאב ארבעה עשר : יד לבלגה חמשה עשר לאמר ששה עשר : טו לחזיר שבעה עשר להפצץ שמונה עשר : טז לפתחיה תשעה עשר ליחזקאל העשרים : יז ליכין אחד ועשרים לגמול שנים ועשרים : יח לדליהו שלשה ועשרים למעזיהו ארבעה ועשרים : יט אלה פקדתם לעבדתם לבוא ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית