א ודויד זקן ושבע ימים וימלך את-שלמה בנו על-ישראל : ב ויאסף את-כל-שרי ישראל והכהנים והלוים : ג וימפרו הלוים מבן שלשים שנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים שלשים ושמונה אלף : ד מאלה לנצח על-מלאכת בית-יהוה עשרים וארבעה אלף ושטרים ושפטים ששת אלפים : ה וארבעת אלפים שערים וארבעת אלפים מהללים ליהוה בכלים אשר עשיתי להלל : ו ויחלקם דויד מחלקות ס לבני לוי לגרשון קהת ומררי : ז לגרשני לעדן ושמעי : ח בני לעדן הראש יחיאל וזתם ויואל שלשה : ט בני שמעי שלומית וחזיאל והרן שלשה אלה ראשי האבות ללעדן : י ובני שמעי יחת זינא ויעוש ובריעה אלה בנישמעי ארבעה : יא ויהי-יחת הראש וזיזה השני ויעוש ובריעה לא-הרבו בנים ויהיו לבית אב לפקדה אחת : יב בני קהת עמרם יצהר חברון ועזיאל ארבעה : יג בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא-ובניו עד-עולם להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד-עולם : יד ומשה איש האלהים בניו יקראו על-שבט הלוי : טו בני משה גרשם ואליעזר : טז בני גרשום שבואל הראש : יז ויהיו בני-אליעזר רחביה הראש ולאהיה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה : יח בני יצהר שלמית הראש : יט בני חברון יריהו הראש ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית