א ויאמר דויד זה הוא בית יהוה האלהים וזה-מזבח לעלה לישראל : ב ויאמר דויד לכנוס את-הגרים אשר בארץ ישראל ויעמד חצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית האלהים : ג וברזל לרב למסמרים לדלתות השערים ולמחברות הכין דויד ונחשת לרב אין משקל : ד ועצי ארזים לאין מספר כי הביאו הצידנים והצרים עצי ארזים לרב לדויד : ה ויאמר דויד שלמה בני נער ורך והבית לבנות ליהוה להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל-הארצות אכינה נא לו ויכן דויד לרב לפני מותו : ו ויקרא לשלמה בנו ויצוהו לבנות בית ליהוה אלהי ישראל : ז ויאמר דויד לשלמה בני אני היה עם-לבבי לבנות בית לשם יהוה אלהי : ח ויהי עלי דבר-יהוה לאמר דם לרב שפכת ומלחמות גדלות עשית לא-תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפני : ט הנה-בן נולד לך הוא יהיה איש מנוחה והנחותי לו מכל-אויביו ממביב כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על-ישראל בימיו : י הוא-יבנה בית לשמי והוא יהיה-לי לבן ואני-לו לאב והכינותי כמא מלכותו על-ישראל עד-עולם : יא עתה בני יהי יהוה עמך והצלחת ובנית בית יהוה אלהיך כאשר דבר עליך : יב אך יתן-לך יהוה שכל ובינה ויצוך על-ישראל ולשמור את-תורת יהוה אלהיך : יג אז תצליח אם-תשמור לעש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית