א ויהי אחרי-כן וימת נחש מלך בני-עמון וימלך בנו תחתיו : ב ויאמר דויד אעשה-חסד עם-חנון בן-נחש כי-עשה אביו עמי חסד וישלח דויד מלאכים לנחמו על-אביו ויבאו עבדי דויד אל-ארץ בני-עמון אל-חנון לנחמו : ג ויאמרו שרי בני-עמון לחנון המכבד דויד אתאביך בעיניך כי-שלח לך מנחמים הלא בעבור לחקר ולהפך ולרגל הארץ באו עבדיו אליך : ד ויקח חנון את-עבדי דויד ויגלחם ויכרת את-מדויהם בחצי עד-המפשעה וישלחם : ה וילכו ויגידו לדויד על-האנשים וישלח לקראתם כי-היו האנשים נכלמים מאד ויאמר המלך שבו בירחו עד אשר-יצמח זקנכם ושבתם : ו ויראו בני עמון כי התבאשו עם-דויד וישלח חנון ובני עמון אלף ככר-כסף לשכר להם מן-ארם נהרים ומן-ארם מעכה ומצובה רכב ופרשים : ז וישכרו להם שנים ושלשים אלף רכב ואת-מלך מעכה ואת-עמו ויבאו ויחנו לפני מידבא ובני עמון נאספו מעריהם ויבאו למלחמה : ח וישמע דויד וישלח את-יואב ואת כל-צבא הגבורים : ט ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח העיר והמלכים אשר-באו לבדם בשדה : י וירא יואב כי-היתה פני-המלחמה אליו פנים ואחור ויבחר מכל-בחור בישראל ויערך לקראת ארם : יא ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו ויערכו לקראת בני עמון : יב ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית