א ויהי אחרי-כן ויך דויד את-פלשתים ויכניעם ויקח את-גת ובנתיה מיד פלשתים : ב ויך את-מואב ויהיו מואב עבדים לדויד נשאי מנחה : ג ויך דויד את-הדדעזר מלך-צובה חמתה בלכתו להציב ידו בנהר-פרת : ד וילכד דויד ממנו אלף רכב ושבעת אלפים פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דויד את-כל-הרכב ויותר ממנו מאה רכב : ה ויבא ארם דרמשק לעזור להדדעזר מלך צובה ויך דויד בארם עשרים-ושנים אלף איש : ו וישם דויד בארם דרמשק ויהי ארם לדויד עבדים נשאי מנחה ויושע יהוה לדויד בכל אשר הלך : ז ויקח דויד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם : ח ומחבחת ומכון ערי הדדעזר לקח דויד נחשת רבה מאד בה עשה שלמה את-ים הנחשת ואת-העמודים ואת כלי הנחשת : ט וישמע תעו מלך חמת כי הכה דויד את-כל-חיל הדדעזר מלך-צובה : י וישלח את-הדורםבנו אל-המלך-דויד לשאל-לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי-איש מלחמות תעו היה הדדעזר וכל כלי זהב וכסף ונחשת : יא גם-אתם הקדיש המלך דויד ליהוה עם-הכסף והזהב אשר נשא מכל-הגוים מאדום וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק : יב ואבשי בן-צרויה הכה את-אדום בגיא המלח שמונה עשר אלף : יג וישם באדום נציבים ויהיו כ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית