א ויהי כאשר ישב דויד בביתו ויאמר דויד אל-נתן הנביא הנה אנכי יושב בבית הארזים וארון ברית-יהוה תחת יריעות : ב ויאמר נתן אל-דויד כל אשר בלבבך עשה כי האלהים עמך : ג ויהי בלילה ההוא ויהי דבר-אלהים אל-נתן לאמר : ד לך ואמרת אל-דויד עבדי כה אמר יהוה לא אתה תבנה-לי הבית לשבת : ה כי לא ישבתי בבית מן-היום אשר העליתי את-ישראל עד היום הזה ואהיה מאהל אל-אהל וממשכן : ו בכל אשר-התהלכתי בכלישראל הדבר דברתי את-אחד שפטי ישראל אשר צויתי לרעות את-עמי לאמר למה לאבניתם לי בית ארזים : ז ועתה כה-תאמר לעבדי לדויד ס כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן-הנוה מן-אחרי הצאן להיות נגיד על עמי ישראל : ח ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרית את-כל-אויביך מפניך ועשיתי לך שם כשם הגדולים אשר בארץ : ט ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיהו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא-יוסיפו בני-עולה לבלתו כאשר בראשונה : י ולמימים אשר צויתי שפטים על-עמי ישראל והכנעתי את-כל-אויביך ואגד לך ובית יבנה-לך יהוה : יא והיה כי-מלאו ימיך ללכת עם-אבתיך והקימותי את-זרעך אחריך אשר יהיה מבניך והכינותי את-מלכותו : יב הוא יבנה-לי בית וכננתי את-כסאו עד-עולם : יג אני אהיה-לו לאב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית