א ויביאו את-ארון האלהים ויציגו אתו בתוך האהל אשר נטה-לו דויד ויקריבו עלות ושלמים לפני האלהים : ב ויכל דויד מהעלות העלה והשלמים ויברך את-העם בשם יהוה : ג ויחלק לכל-איש ישראל מאיש ועד-אשה לאיש ככר-לחם ואשפר ואשישה : ד ויתן לפני ארון יהוה מן-הלוים משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל ליהוה אלהי ישראל : ה אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע : ו ובניהו ויחזיאל הכהנים בחצצרות תמיד לפני ארון ברית-האלהים : ז ביום ההוא אז נתן דויד בראש להדות ליהוה ביד-אסף ואחיו : ח הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו : ט שירו לו זמרו-לו שיחו בכל-נפלאתיו : י התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה : יא דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד : יב זכרו נפלאתיו אשר עשה מפתיו ומשפטי-פיהו : יג זרע ישראל עבדו בני יעקב בחיריו : יד הוא יהוה אלהינו בכל-הארץ משפטיו : טו זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור : טז אשר כרת את-אברהם ושבועתו ליצחק : יז ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם : יח לאמר לך אתן ארץ-כנען חבל נחלתכם : יט בהיותכם מתי מספר כמעט וגרים בה : כ וי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית