א ויעש-לו בתים בעיר דויד ויכן מקום לארון האלהים ויט-לו אהל : ב אז אמר דויד לא לשאת את-ארון האלהים כי אם-הלוים כי-בם בחר יהוה לשאת את-ארון יהוה ולשרתו עדעולם : ג ויקהל דויד את-כל-ישראל אל-ירושלם להעלות את-ארון יהוה אל-מקומו אשרהכין לו : ד ויאסף דויד את-בני אהרן ואת-הלוים : ה לבני קהת אוריאל השר ואחיו מאה ועשרים : ו לבני מררי עשיה השר ואחיו מאתים ועשרים : ז לבני גרשום יואל השר ואחיו מאה ושלשים : ח לבני אליצפן שמעיה השר ואחיו מאתים : ט לבני חברון אליאל השר ואחיו שמונים : י לבני עזיאל עמינדב השר ואחיו מאה ושנים עשר : יא ויקרא דויד לצדוק ולאביתר הכהנים וללוים לאוריאל עשיה ויואל שמעיה ואליאל ועמינדב : יב ויאמר להם אתם ראשי האבות ללוים התקדשו אתם ואחיכם והעליתם את ארון יהוה אלהי ישראל אלהכינותי לו : יג כי למבראשונה לא אתם פרץ יהוה אלהינו בנו כי-לא דרשנהו כמשפט : יד ויתקדשו הכהנים והלוים להעלות את-ארון יהוה אלהי ישראל : טו וישאו בני-הלוים את ארון האלהים כאשר צוה משה כדבר יהוה בכתפם במטות עליהם : טז ויאמר דויד לשרי הלוים להעמיד את-אחיהם המשררים בכלי-שיר נבלים וכנרות ומצלתים משמיעים להריםבקול לש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית