א וישלח חורם מלך-צר מלאכים אל-דויד ועצי ארזים וחרשי קיר וחרשי עצים לבנות לו בית : ב וידע דויד כי-הכינו יהוה למלך על-ישראל כי-נשאת למעלה מלכותו בעבור עמו ישראל : ג ויקח דויד עוד נשים בירושלם ויולד דויד עוד בנים ובנות : ד ואלה שמות הילודים אשר היו-לו בירושלם שמוע ושובב נתן ושלמה : ה ויבחר ואלישוע ואלפלט : ו ונגה ונפג ויפיע : ז ואלישמע ובעלידע ואליפלט : ח וישמעו פלשתים כי-נמשח דויד למלך על-כל-ישראל ויעלו כל-פלשתים לבקש את-דויד וישמע דויד ויצא לפניהם : ט ופלשתים באו ויפשטו בעמק רפאים : י וישאל דויד באלהים לאמר האעלה על-פלשתים ונתתם בידי ויאמר לו יהוה עלה ונתתים בידך : יא ויעלו בבעל-פרצים ויכם שם דויד ויאמר דויד פרץ האלהים את-אויבי בידי כפרץ מים על-כן קראו שם-המקום ההוא בעל פרצים : יב ויעזבושם את-אלהיהם ויאמר דויד וישרפו באש : יג ויסיפו עוד פלשתים ויפשטו בעמק : יד וישאל עוד דויד באלהים ויאמר לו האלהים לא תעלה אחריהם הסב מעליהם ובאת להם ממול הבכאים : טו ויהי כשמעך את-קול הצעדה בראשי הבכאים אז תצא במלחמה כי-יצא האלהים לפניך להכות את-מחנה פלשתים : טז ויעש דויד כאשר צוהו האלהים ויכו אתמחנה פלשת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית