א ויועץ דויד עם-שרי האלפים והמאות לכל-נגיד : ב ויאמר דויד לכל קהל ישראל אםעליכם טוב ומן-יהוה אלהינו נפרצה נשלחה על-אחינו הנשארים בכל ארצות ישראל ועמהם הכהנים והלוים בערי מגרשיהם ויקבצו אלינו : ג ונסבה את-ארון אלהינו אלינו כילא דרשנהו בימי שאול : ד ויאמרו כל-הקהל לעשות כן כי-ישר הדבר בעיני כל-העם : ה ויקהל דויד את-כל-ישראל מן-שיחור מצרים ועד-לבוא חמת להביא את-ארון האלהים מקרית יערים : ו ויעל דויד וכל-ישראל בעלתה אל-קרית יערים אשר ליהודה להעלות משם את ארון האלהים יהוה יושב הכרובים אשר-נקרא שם : ז וירכיבו את-ארון האלהים על-עגלה חדשה מבית אבינדב ועזא ואחיו נהגים בעגלה : ח ודויד וכל-ישראל משחקים לפני האלהים בכל-עז ובשירים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמצלתים ובחצצרות : ט ויבאו עד-גרן כידן וישלח עזא את-ידו לאחז את-הארון כי שמטו הבקר : י ויחר-אף יהוה בעזא ויכהו על אשר-שלח ידו על-הארון וימת שם לפני אלהים : יא ויחר לדויד כי-פרץ יהוה פרץ בעזא ויקרא למקום ההוא פרץ עזא עד היום הזה : יב ויירא דויד את-האלהים ביום ההוא לאמר היך אביא אלי את ארון האלהים : יג ולא-הסיר דויד את-הארון אליו אל-עיר דויד ויחהו אל-...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית