א ואלה הבאים אל-דויד לציקלג עוד עצור מפני שאול בן-קיש והמה בגבורים עזרי המלחמה : ב נשקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת מאחי שאול מבנימן : ג הראש אחיעזר ויואש בני השמעה הגבעתי ויזיאל ופלט בני עזמות וברכה ויהוא הענתתי : ד וישמעיה הגבעוני גבור בשלשים ועל-השלשים : ה וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי : ו אלעוזי וירימות ובעליה ושמריהו ושפטיהו החרופי : ז אלקנה וישיהו ועזראל ויועזר וישבעם הקרחים : ח ויועאלה וזבדיה בני ירחם מן-הגדור : ט ומן-הגדי נבדלו אלדויד למצד מדברה גברי החיל אנשי צבא למלחמה ערכי צנה ורמח ופני אריה פניהם וכצבאים על-ההרים למהר : י עזר הראש עבדיה השני אליאב השלשי : יא משמנה הרביעי ירמיה החמשי : יב עתי הששי אליאל השבעי : יג יוחנן השמיני אלזבד התשיעי : יד ירמיהו העשירי ס מכבני עשתי עשר : טו אלה מבני-גד ראשי הצבא אחד למאה הקטן והגדול לאלף : טז אלה הם אשר עברו את-הירדן בחדש הראשון והוא ממלא על-כל-גדותיו ויבריחו את-כל-העמקים למזרח ולמערב : יז ויבאו מן-בני בנימן ויהודה עד-למצד לדויד : יח ויצא דויד לפניהם ויען ויאמר להם אם-לשלום באתם אלי לעזרני יהיה-לי עליכם לבב ליחד ואם-ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית