א ויקבצו כל-ישראל אל-דויד חברונה לאמר הנה עצמך ובשרך אנחנו : ב גם-תמול גםשלשום גם בהיות שאול מלך אתה המוציא והמביא את-ישראל ויאמר יהוה אלהיך לך אתה תרעה את-עמי את-ישראל ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל : ג ויבאו כל-זקני ישראל אלהמלך חברונה ויכרת להם דויד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את-דויד למלך על-ישראל כדבר יהוה ביד-שמואל : ד וילך דויד וכל-ישראל ירושלם היא יבוס ושם היבוסי ישבי הארץ : ה ויאמרו ישבי יבוס לדויד לא תבוא הנה וילכד דויד את-מצדת ציון היא עיר דויד : ו ויאמר דויד כל-מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר ויעל בראשונה יואב בן-צרויה ויהי לראש : ז וישב דויד במצד על-כן קראו-לו עיר דויד : ח ויבן העיר ממביב מן-המלוא ועד-המביב ויואב יחיה את-שאר העיר : ט וילך דויד הלוך וגדול ויהוה צבאות עמו : י ואלה ראשי הגבורים אשר לדויד המתחזקים עמו במלכותו עם-כל-ישראל להמליכו כדבר יהוה על-ישראל : יא ואלה מספר הגברים אשר לדויד ישבעם בן-חכמוני ראש השלישים הוא-עורר את-חניתו על-שלש-מאות חלל בפעם אחת : יב ואחריו אלעזר בן-דודו האחוחי הוא בשלושה הגברים : יג הוא-היה עם-דויד בפס דמים והפלשתים נאספו-שם למלחמה ותהי חלק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית