א ופלשתים נלחמו בישראל וינס איש-ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר גלבע : ב וידבקו פלשתים אחרי שאול ואחרי בניו ויכו פלשתים את-יונתן ואת-אבינדב ואת-מלכישוע בני שאול : ג ותכבד המלחמה על-שאול וימצאהו המורים בקשת ויחל מן-היורים : ד ויאמר שאול אל-נשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן-יבאו הערלים האלה והתעללו-בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ס ויקח שאול את-החרב ויפל עליה : ה וירא נשא-כליו כי מת שאול ויפל גם-הוא על-החרב וימת : ו וימת שאול ושלשת בניו וכל-ביתו יחדו מתו : ז ויראו כל-איש ישראל אשר-בעמק כי נסו וכי-מתו שאול ובניו ויעזבו עריהם וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהם : ח ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את-החללים וימצאו את-שאול ואת-בניו נפלים בהר גלבע : ט ויפשיטהו וישאו את-ראשו ואת-כליו וישלחו בארץפלשתים סביב לבשר את-עצביהם ואת-העם : י וישימו את-כליו בית אלהיהם ואת-גלגלתו תקעו בית דגון : יא וישמעו כל יביש גלעד את כל-אשר-עשו פלשתים לשאול : יב ויקומו כל-איש חיל וישאו את-גופת שאול ואת גופת בניו ויביאום יבישה ויקברו את-עצמותיהם תחת האלה ביבש ויצומו שבעת ימים : יג וימת שאול במעלו אשר מעל ביהוה על-דבר יהוה אשר לא-...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית