א וכל-ישראל התיחשו והנם כתובים על-ספר מלכי ישראל ויהודה הגלו לבבל במעלם : ב והיושבים הראשנים אשר באחזתם בעריהם ישראל הכהנים הלוים והנתינים : ג ובירושלם ישבו מן-בני יהודה ומן-בני בנימן ומן-בני אפרים ומנשה : ד עותי בן-עמיהוד בן-עמרי בןאמרי בן-בני מן-בני-פרץ בן-יהודה : ה ומן-השילוני עשיה הבכור ובניו : ו ומן-בני-זרח יעואל ואחיהם שש-מאות ותשעים : ז ומן-בני בנימן סלוא בן-משלם בן-הודויה בן-המנאה : ח ויבניה בן-ירחם ואלה בן-עזי בן-מכרי ומשלם בן-שפטיה בן-רעואל בן-יבניה : ט ואחיהם לתלדותם תשע מאות וחמשים וששה כל-אלה אנשים ראשי אבות לבית אבתיהם : י ומןהכהנים ידעיה ויהויריב ויכין : יא ועזריה בן-חלקיה בן-משלם בן-צדוק בן-מריות בןאחיטוב נגיד בית האלהים : יב ועדיה בן-ירחם בן-פשחור בן-מלכיה ומעשי בן-עדיאל בןיחזרה בן-משלם בן-משלמית בן-אמר : יג ואחיהם ראשים לבית אבותם אלף ושבע מאות וששים גבורי חיל מלאכת עבודת בית-האלהים : יד ומן-הלוים שמעיה בן-חשוב בן-עזריקם בן-חשביה מן-בני מררי : טו ובקבקר חרש וגלל ומתניה בן-מיכא בן-זכרי בן-אסף : טז ועבדיה בן-שמעיה בן-גלל בן-ידותון וברכיה בן-אסא בן-אלקנה היושב בחצרי נטופ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית