א ולבני יששכר תולע ופואה ישוב ושמרון ארבעה : ב ובני תולע עזי ורפיה ויריאל ויחמי ויבשם ושמואל ראשים לבית-אבותם לתולע גבורי חיל לתלדותם מספרם בימי דויד עשרים-ושנים אלף ושש מאות : ג ובני עזי יזרחיה ובני יזרחיה מיכאל ועבדיה ויואל ישיה חמשה ראשים כלם : ד ועליהם לתלדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלשים וששה אלף כי-הרבו נשים ובנים : ה ואחיהם לכל משפחות יששכר גבורי חילים שמונים ושבעה אלף התיחשם לכל : ו בנימן בלע ובכר וידיעאל שלשה : ז ובני בלע אצבון ועזי ועזיאל וירימות ועירי חמשה ראשי בית אבות גבורי חילים והתיחשם עשרים ושנים אלף ושלשים וארבעה : ח ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת כל-אלה בני-בכר : ט והתיחשם לתלדותם ראשי בית אבותם גבורי חיל עשרים אלף ומאתים : י ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן יעוש ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר : יא כל-אלה בני ידיעאל לראשי האבות גבורי חילים שבעה-עשר אלף ומאתים יצאי צבא למלחמה : יב ושפם וחפם בני עיר חשם בני אחר : יג בני נפתלי יחציאל וגוני ויצר ושלום בני בלהה : יד בני מנשה אשריאל אשר ילדה פילגשו הארמיה ילדה את-מכיר אבי גלעד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית