א בני לוי גרשם קהת ומררי : ב ואלה שמות בני-גרשום לבני ושמעי : ג ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל : ד בני מררי מחלי ומשי ואלה משפחות הלוי לאבותיהם : ה לגרשום לבני בנו יחת בנו זמה בנו : ו יואח בנו עדו בנו זרח בנו יאתרי בנו : ז בני קהת עמינדב בנו קרח בנו אמיר בנו : ח אלקנה בנו ואביסף בנו ואמיר בנו : ט תחת בנו אוריאל בנו עזיה בנו ושאול בנו : י ובני אלקנה עמשי ואחימות : יא אלקנה בני אלקנה צופי בנו ונחת בנו : יב אליאב בנו ירחם בנו אלקנה בנו : יג ובני שמואל הבכר ושני ואביה : יד בני מררי מחלי לבני בנו שמעי בנו עזה בנו : טו שמעא בנו חגיה בנו עשיה בנו : טז ואלה אשר העמיד דויד על-ידי-שיר בית יהוה ממנוח הארון : יז ויהיו משרתים לפני משכן אהל-מועד בשיר עדבנות שלמה את-בית יהוה בירושלם ויעמדו כמשפטם על-עבודתם : יח ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן-יואל בן-שמואל : יט בן-אלקנה בן-ירחם בן-אליאל בן-תוח : כ בן-צוף בן-אלקנה בן-מחת בן-עמשי : כא בן-אלקנה בן-יואל בן-עזריה בןצפניה : כב בן-תחת בן-אמיר בן-אביסף בן-קרח : כג בן-יצהר בן-קהת בן-לוי בן-ישראל : כד ואחיו אסף העמד על-ימינו אסף בן-ברכיהו בן-שמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית