א ובני ראובן בכור-ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכרתו לבני יוסף בןישראל ולא להתיחש לבכרה : ב כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכרה ליוסף : ג בני ראובן בכור ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי : ד בני יואל שמעיה בנו גוג בנו שמעי בנו : ה מיכה בנו ראיה בנו בעל בנו : ו בארה בנו אשר הגלה תלגת פלנאסר מלך אשר הוא נשיא לראובני : ז ואחיו למשפחתיו בהתיחש לתלדותם הראש יעיאל וזכריהו : ח ובלע בןעזז בן-שמע בן-יואל הוא יושב בערער ועד-נבו ובעל מעון : ט ולמזרח ישב עד-לבוא מדברה למן-הנהר פרת כי מקניהם רבו בארץ גלעד : י ובימי שאול עשו מלחמה עםההגראים ויפלו בידם וישבו באהליהם על-כל-פני מזרח לגלעד : יא ובני-גד לנגדם ישבו בארץ הבשן עד-סלכה : יב יואל הראש ושפם המשנה ויעני ושפט בבשן : יג ואחיהם לבית אבותיהם מיכאל ומשלם ושבע ויורי ויעכן וזיע ועבר שבעה : יד אלה בני אביחיל בן-חורי בן-ירוח בן-גלעד בן-מיכאל בן-ישישי בן-יחדו בן-בוז : טו אחי בן-עבדיאל בן-גוני ראש לבית אבותם : טז וישבו בגלעד בבשן ובבנתיה ובכל-מגרשי שרון על-תוצאותם : יז כלם התיחשו בימי יותם מלך-יהודה ובימי ירבעם מלך-ישראל : יח בני-ראובן וגדי וחצי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית