א ואלה היו בני דויד אשר נולד-לו בחברון הבכור אמנן לאחינעם היזרעאלית שני דניאל לאביגיל הכרמלית : ב השלשי לאבשלום בן-מעכה בת-תלמי מלך גשור הרביעי אדניה בןחגית : ג החמישי שפטיה לאביטל הששי יתרעם לעגלה אשתו : ד ששה נולד-לו בחברון וימלך-שם שבע שנים וששה חדשים ושלשים ושלוש שנה מלך בירושלם : ה ואלה נולדולו בירושלם שמעא ושובב ונתן ושלמה ארבעה לבת-שוע בת-עמיאל : ו ויבחר ואלישמע ואליפלט : ז ונגה ונפג ויפיע : ח ואלישמע ואלידע ואליפלט תשעה : ט כל בני דויד מלבד בני-פילגשים ותמר אחותם : י ובן-שלמה רחבעם אביה בנו אסא בנו יהושפט בנו : יא יורם בנו אחזיהו בנו יואש בנו : יב אמציהו בנו עזריה בנו יותם בנו : יג אחז בנו חזקיהו בנו מנשה בנו : יד אמון בנו יאשיהו בנו : טו ובני יאשיהו הבכור יוחנן השני יהויקים השלשי צדקיהו הרביעי שלום : טז ובני יהויקים יכניה בנו צדקיה בנו : יז ובני יכניה אמר שאלתיאל בנו : יח ומלכירם ופדיה ושנאצר יקמיה הושמע ונדביה : יט ובני פדיה זרבבל ושמעי ובן-זרבבל משלם וחנניה ושלמית אחותם : כ וחשבה ואהל וברכיה וחסדיה יושב חסד חמש : כא ובן-חנניה פלטיה וישעיה בני רפיה בני ארנן בני עבדיה בני שכני...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית