א אדם שת אנוש : ב קינן מהללאל ירד : ג חנוך מתושלח למך : ד נח שם חם ויפת : ה בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס : ו ובני גמר אשכנז ודיפת ותוגרמה : ז ובני יון אלישה ותרשישה כתים ורודנים : ח בני חם כוש ומצרים פוט וכנען : ט ובני כוש סבא וחוילה וסבתא ורעמא וסבתכא ובני רעמא שבא ודדן : י וכוש ילד את-נמרוד הוא החל להיות גבור בארץ : יא ומצרים ילד את-לודים ואת-ענמים ואת-להבים ואת-נפתחים : יב ואת-פתרסים ואת-כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת-כפתרים : יג וכנען ילד את-צידון בכרו ואת-חת : יד ואת-היבוסי ואת-האמרי ואת הגרגשי : טו ואת-החוי ואת-הערקי ואתהמיני : טז ואת-הארודי ואת-הצמרי ואת-החמתי : יז בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם ועוץ וחול וגתר ומשך : יח וארפכשד ילד את-שלח ושלח ילד את-עבר : יט ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן : כ ויקטן ילד אתאלמודד ואת-שלף ואת-חצרמות ואת-ירח : כא ואת-הדורם ואת-אוזל ואת-דקלה : כב ואתעיבל ואת-אבימאל ואת-שבא : כג ואת-אופיר ואת-חוילה ואת-יובב כל-אלה בני יקטן : כד שם ארפכשד שלח : כה עבר פלג רעו : כו שרוג נחור תרח : כז אברם הוא אברהם ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית