א ביום ההוא נקרא בספר משה באזני העם ונמצא כתוב בו אשר לא-יבוא עמני ומאבי בקהל האלהים עד-עולם : ב כי לא קדמו את-בני ישראל בלחם ובמים וישכר עליו אתבלעם לקללו ויהפך אלהינו הקללה לברכה : ג ויהי כשמעם את-התורה ויבדילו כל-ערב מישראל : ד ולפני מזה אלישיב הכהן נתון בלשכת בית-אלהינו קרוב לטוביה : ה ויעש לו לשכה גדולה ושם היו לפנים נתנים את-המנחה הלבונה והכלים ומעשר הדגן התירוש והיצהר מצות הלוים והמשררים והשערים ותרומת הכהנים : ו ובכל-זה לא הייתי בירושלם כי בשנת שלשים ושתים לארתחשסתא מלך-בבל באתי אל-המלך ולקץ ימים נשאלתי מןהמלך : ז ואבוא לירושלם ואבינה ברעה אשר עשה אלישיב לטוביה לעשות לו נשכה בחצרי בית האלהים : ח וירע לי מאד ואשליכה את-כל-כלי בית-טוביה החוץ מן-הלשכה : ט ואמרה ויטהרו הלשכות ואשיבה שם כלי בית האלהים את-המנחה והלבונה : י ואדעה כי-מניות הלוים לא נתנה ויברחו איש-לשדהו הלוים והמשררים עשי המלאכה : יא ואריבה את-המגנים ואמרה מדוע נעזב בית-האלהים ואקבצם ואעמדם על-עמדם : יב וכל-יהודה הביאו מעשר הדגן והתירוש והיצהר לאוצרות : יג ואוצרה על-אוצרות שלמיה הכהן וצדוק המופר ופדיה מן-הלוים ועל-ידם ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית