א ואלה הכהנים והלוים אשר עלו עם-זרבבל בן-שאלתיאל וישוע שריה ירמיה עזרא : ב אמריה מלוך חחוש : ג שכניה רחם מרמת : ד עדוא גנתוי אביה : ה מימין מעדיה בלגה : ו שמעיה ויויריב ידעיה : ז סלו עמוק חלקיה ידעיה אלה ראשי הכהנים ואחיהם בימי ישוע : ח והלוים ישוע בנוי קדמיאל שרביה יהודה מתניה על-הידות הוא ואחיו : ט ובקבקיה ועני אחיהם לנגדם למשמרות : י וישוע הוליד את-יויקים ויויקים הוליד את-אלישיב ואלישיב את-יוידע : יא ויוידע הוליד את-יונתן ויונתן הוליד את-ידוע : יב ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות לשריה מריה לירמיה חנניה : יג לעזרא משלם לאמריה יהוחנן : יד למליכו יונתן לשבניה יוסף : טו לחרם עדנא למריות חלקי : טז לעדוא זכריה לגנתון משלם : יז לאביה זכרי למנימין למועדיה פלטי : יח לבלגה שמוע לשמעיה יהונתן : יט וליויריב מתני לידעיה עזי : כ לסלי קלי לעמוק עבר : כא לחלקיה חשביה לידעיה נתנאל : כב הלוים בימי אלישיב יוידע ויוחנן וידוע כתובים ראשי אבות והכהנים על-מלכות דריוש הפרסי : כג בני לוי ראשי האבות כתובים על-ספר דברי הימים ועד-ימי יוחנן בן-אלישיב : כד וראשי הלוים חשביה שרביה וישוע בן-קדמיאל ואחיהם לנגדם ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית