א וישבו שרי-העם בירושלם ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן-העשרה לשבת בירושלם עיר הקדש ותשע הידות בערים : ב ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלם : ג ואלה ראשי המדינה אשר ישבו בירושלם ובערי יהודה ישבו איש באחזתו בעריהם ישראל הכהנים והלוים והנתינים ובני עבדי שלמה : ד ובירושלם ישבו מבני יהודה ומבני בנימן מבני יהודה עתיה בן-עזיה בן-זכריה בן-אמריה בן-שפטיה בן-מהללאל מבניפרץ : ה ומעשיה בן-ברוך בן-כל-חזה בן-חזיה בן-עדיה בן-יויריב בן-זכריה בן-השלני : ו כל-בני-פרץ הישבים בירושלם ארבע מאות ששים ושמנה אנשי-חיל : ז ואלה בני בנימן סלא בן-משלם בן-יועד בן-פדיה בן-קוליה בן-מעשיה בן-איתיאל בן-ישעיה : ח ואחריו גבי סלי תשע מאות עשרים ושמנה : ט ויואל בן-זכרי פקיד עליהם ויהודה בן-המנואה על-העיר משנה : י מן-הכהנים ידעיה בן-יויריב יכין : יא שריה בן-חלקיה בן-משלם בן-צדוק בןמריות בן-אחיטוב נגד בית האלהים : יב ואחיהם עשי המלאכה לבית שמנה מאות עשרים ושנים ועדיה בן-ירחם בן-פלליה בן-אמצי בן-זכריה בן-פשחור בן-מלכיה : יג ואחיו ראשים לאבות מאתים ארבעים ושנים ועמשסי בן-עזראל בן-אחזי בן-משלמות בן-אמר : יד ואחיהם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית