א ובכל-זאת אנחנו כרתים אמנה וכתבים ועל החתום שרינו לוינו כהנינו : ב ועל החתומים נחמיה התרשתא בן-חכליה וצדקיה : ג שריה עזריה ירמיה : ד פשחור אמריה מלכיה : ה חחוש שבניה מלוך : ו חרם מרמות עבדיה : ז דניאל גנתון ברוך : ח משלם אביה מימן : ט מעזיה בלגי שמעיה אלה הכהנים : י והלוים וישוע בן-אזניה בנוי מבני חנדד קדמיאל : יא ואחיהם שבניה הודיה קליטא פלאיה חנן : יב מיכא רחוב חשביה : יג זכור שרביה שבניה : יד הודיה בני בנינו : טו ראשי העם פרעש פחת מואב עילם זתוא בני : טז בני עזגד בבי : יז אדניה בגוי עדין : יח אטר חזקיה עזור : יט הודיה חשם בצי : כ חריף ענתות ניבי : כא מגפיעש משלם חזיר : כב משיזבאל צדוק ידוע : כג פלטיה חנן עניה : כד הושע חנניה חשוב : כה הלוחש פלחא שובק : כו רחום חשבנה מעשיה : כז ואחיה חנן ענן : כח מלוך חרם בענה : כט ושאר העם הכהנים הלוים השוערים המשררים הנתינים וכל-הנבדל מעמי הארצות אל-תורת האלהים נשיהם בניהם ובנתיהם כל יודע מבין : ל מחזיקים על-אחיהם אדיריהם ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים אשר נתנה ביד משה עבד-האלהים ולשמור ולעשות את-כל-מצות יהוה אדנינו ומשפטיו וחקיו : לא ואשר ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית