א וביום עשרים וארבעה לחדש הזה נאספו בני-ישראל בצום ובשקים ואדמה עליהם : ב ויבדלו זרע ישראל מכל בני נכר ויעמדו ויתודו על-חחאתיהם ועונות אבתיהם : ג ויקומו על-עמדם ויקראו בספר תורת יהוה אלהיהם רבעית היום ורבעית מתודים ומשתחוים ליהוה אלהיהם : ד ויקם על-מעלה הלוים ישוע ובני קדמיאל שבניה בני שרביה בני כנני ויזעקו בקול גדול אל-יהוה אלהיהם : ה ויאמרו הלוים ישוע וקדמיאל בני חשבניה שרביה הודיה שבניה פתחיה קומו ברכו את-יהוה אלהיכם מן-העולם עד-העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על-כל-ברכה ותהלה : ו אתה-הוא יהוה לבדך אתה עשית את-השמים שמי השמים וכל-צבאם הארץ וכל-אשר עליה הימים וכל-אשר בהם ואתה מחיה את-כלם וצבא השמים לך משתחוים : ז אתה-הוא יהוה האלהים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם : ח ומצאת את-לבבו נאמן לפניך וכרות עמו הברית לתת את-ארץ הכנעני החתי האמרי והפרזי והיבוסי והגרגשי לתת לזרעו ותקם את-דבריך כי צדיק אתה : ט ותרא את-עני אבתינו במצרים ואת-זעקתם שמעת על-ים-סוף : י ותתן אתת ומפתים בפרעה ובכל-עבדיו ובכל-עם ארצו כי ידעת כי הזידו עליהם ותעש-לך שם כהיום הזה : יא והים בקעת לפניהם ויעברו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית