א ויאספו כל-העם כאיש אחד אל-הרחוב אשר לפני שער-המים ויאמרו לעזרא המפר להביא את-ספר תורת משה אשר-צוה יהוה את-ישראל : ב ויביא עזרא הכהן את-התורה לפני הקהל מאיש ועד-אשה וכל מבין לשמע ביום אחד לחדש השביעי : ג ויקרא-בו לפני הרחוב אשר לפני שער-המים מן-האור עד-מחצית היום נגד האנשים והנשים והמבינים ואזני כל-העם אל-ספר התורה : ד ויעמד עזרא המפר על-מגדל-עץ אשר עשו לדבר ויעמד אצלו מתתיה ושמע ועניה ואוריה וחלקיה ומעשיה על-ימינו ומשמאלו פדיה ומישאל ומלכיה וחשם וחשבדנה זכריה משלם : ה ויפתח עזרא המפר לעיני כל-העם כי-מעל כלהעם היה וכפתחו עמדו כל-העם : ו ויברך עזרא את-יהוה האלהים הגדול ויענו כל-העם אמן אמן במעל ידיהם ויקדו וישתחו ליהוה אפים ארצה : ז וישוע ובני ושרביה ימין עקוב שבתי הודיה מעשיה קליטא עזריה יוזבד חנן פלאיה והלוים מבינים את-העם לתורה והעם על-עמדם : ח ויקראו במפר בתורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא : ט ויאמר נחמיה הוא התרשתא ועזרא הכהן המפר והלוים המבינים את-העם לכל-העם היום קדשהוא ליהוה אלהיכם אל-תתאבלו ואל-תבכו כי בוכים כל-העם כשמעם את-דברי התורה : י ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית