א ויהי כאשר נבנתה החומה ואעמיד הדלתות ויפקדו השוערים והמשררים והלוים : ב ואצוה את-חנני אחי ואת-חנניה שר הבירה על-ירושלם כי-הוא כאיש אמת וירא אתהאלהים מרבים : ג ואמר להם לא יפתחו שערי ירושלם עד-חם השמש ועד הם עמדים יגיפו הדלתות ואחזו והעמיד משמרות ישבי ירושלם איש במשמרו ואיש נגד ביתו : ד והעיר רחבת ידים וגדולה והעם מעט בתוכה ואין בתים בנוים : ה ויתן אלהי אל-לבי ואקבצה את-החרים ואת-המגנים ואת-העם להתיחש ואמצא ספר היחש העולים בראשונה ואמצא כתוב בו : ו אלה בני המדינה העלים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל וישובו לירושלם וליהודה איש לעירו : ז הבאים עם-זרבבל ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מרדכי בלשן מספרת בגוי נחום בענה מספר אנשי עם ישראל : ח בני פרעש אלפים מאה ושבעים ושנים : ט בני שפטיה שלש מאות שבעים ושנים : י בני ארח שש מאות חמשים ושנים : יא בני-פחת מואב לבני ישוע ויואב אלפים ושמנה מאות שמנה עשר : יב בני עילם אלף מאתים חמשים וארבעה : יג בני זתוא שמנה מאות ארבעים וחמשה : יד בני זכי שבע מאות וששים : טו בני בנוי שש מאות ארבעים ושמנה : טז בני בבי שש מאות עשרים ושמנה : יז בני עזגד אלפים שלש ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית