א ויהי כאשר נשמע לסנבלט וטוביה ולגשם הערבי וליתר איבינו כי בניתי את-החומה ולא-נותר בה פרץ גם עד-העת ההיא דלתות לא-העמדתי בשערים : ב וישלח סנבלט וגשם אלי לאמר לכה ונועדה יחדו בכפירים בבקעת אונו והמה חשבים לעשות לי רעה : ג ואשלחה עליהם מלאכים לאמר מלאכה גדולה אני עשה ולא אוכל לרדת למה תשבת המלאכה כאשר ארפה וירדתי אליכם : ד וישלחו אלי כדבר הזה ארבע פעמים ואשיב אותם כדבר הזה : ה וישלח אלי סנבלט כדבר הזה פעם חמישית את-נערו ואגרת פתוחה בידו : ו כתוב בה בגוים נשמע וגשמו אמר אתה והיהודים חשבים למרוד על-כן אתה בונה החומה ואתה הוה להם למלך כדברים האלה : ז וגם-נביאים העמדת לקרא עליך בירושלם לאמר מלך ביהודה ועתה ישמע למלך כדברים האלה ועתה לכה ונועצה יחדו : ח ואשלחה אליו לאמר לא נהיה כדברים האלה אשר אתה אומר כי מלבך אתה בודם : ט כי כלם מיראים אותנו לאמר ירפו ידיהם מן-המלאכה ולא תעשה ועתה חזק את-ידי : י ואני-באתי בית שמעיה בן-דליה בן-מהיטבאל והוא עצור ויאמר נועד אל-בית האלהים אל-תוך ההיכל ונסגרה דלתות ההיכל כי באים להרגך ולילה באים להרגך : יא ואמרה האיש כמוני יברח ומי כמוני אשר-יבוא אל-ההיכל וחי לא ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית