א ויקם אלישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים ויבנו את-שער הצאן המה קדשוהו ויעמידו דלתתיו ועד-מגדל המאה קדשוהו עד מגדל חננאל : ב ועל-ידו בנו אנשי ירחו ס ועל-ידו בנה זכור בן-אמרי : ג ואת שער הדגים בנו בני המנאה המה קרוהו ויעמידו דלתתיו מנעוליו ובריחיו : ד ועל-ידם החזיק מרמות בן-אוריה בן-הקוץ ס ועל-ידם החזיק משלם בן-ברכיה בן-משיזבאל ס ועל-ידם החזיק צדוק בן-בענא : ה ועל-ידם החזיקו התקועים ואדיריהם לאהביאו צורם בעבדת אדניהם : ו ואת שער הישנה החזיקו יוידע בן-פסח ומשלם בן-בסודיה המה קרוהו ויעמידו דלתתיו ומנעליו ובריחיו : ז ועל-ידם החזיק מלטיה הגבעני וידון המרנתי אנשי גבעון והמצפה לכמא פחת עבר הנהר : ח על-ידו החזיק עזיאל בן-חרהיה צורפים ס ועל-ידו החזיק חנניה בן-הרקחים ויעזבו ירושלם עד החומה הרחבה : ט ועל-ידם החזיק רפיה בן-חור שר חצי פלך ירושלם : י ועל-ידם החזיק ידיה בן-חרומף ונגד ביתו ס ועל-ידו החזיק חחוש בן-חשבניה : יא מדה שנית החזיק מלכיה בן-חרם וחשוב בן-פחת מואב ואת מגדל התנורים : יב ועל-ידו החזיק שלום בן-הלוחש שר חצי פלך ירושלם הוא ובנותיו : יג את שער הגיא החזיק חנון וישבי זנוח המה בנוהו ויעמידו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית