א ויהי בחדש ניסן שנת עשרים לארתחשסתא המלך יין לפניו ואשא את-היין ואתנה למלך ולא-הייתי רע לפניו : ב ויאמר לי המלך מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה אין זה כי-אם רע לב ואירא הרבה מאד : ג ואמר למלך המלך לעולם יחיה מדוע לא-ירעו פני אשר העיר בית-קברות אבתי חרבה ושעריה אכלו באש : ד ויאמר לי המלך על-מה-זה אתה מבקש ואתפלל אל-אלהי השמים : ה ואמר למלך אם-על-המלך טוב ואם-ייטב עבדך לפניך אשר תשלחני אל-יהודה אל-עיר קברות אבתי ואבננה : ו ויאמר לי המלך והשגל יושבת אצלו עד-מתי יהיה מהלכך ומתי תשוב וייטב לפני-המלך וישלחני ואתנה לו זמן : ז ואומר למלך אם-על-המלך טוב אגרות יתנו-לי על-פחוות עבר הנהר אשר יעבירוני עד אשר-אבוא אליהודה : ח ואגרת אל-אסף שמר הפרדס אשר למלך אשר יתן-לי עצים לקרות את-שערי הבירה אשר-לבית ולחומת העיר ולבית אשר-אבוא אליו ויתן-לי המלך כיד-אלהי החובה עלי : ט ואבוא אל-פחוות עבר הנהר ואתנה להם את אגרות המלך וישלח עמי המלך שרי חיל ופרשים : י וישמע סנבלט החרני וטוביה העבד העמני וירע להם רעה גדלה אשר-בא אדם לבקש טובה לבני ישראל : יא ואבוא אל-ירושלם ואהי-שם ימים שלשה : יב ואקום לילה אני ואנשים מע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית