א וכהתפלל עזרא וכהתודתו בכה ומתנפל לפני בית האלהים נקבצו אליו מישראל קהל רב-מאד אנשים ונשים וילדים כי-בכו העם הרבה-בכה : ב ויען שכניה בן-יחיאל מבני עילם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלהינו ונשב נשים נכריות מעמי הארץ ועתה יש-מקוה לישראל על-זאת : ג ועתה נכרת-ברית לאלהינו להוציא כל-נשים והנולד מהם בעצת אדני והחרדים במצות אלהינו וכתורה יעשה : ד קום כי-עליך הדבר ואנחנו עמך חזק ועשה : ה ויקם עזרא וישבע את-שרי הכהנים הלוים וכל-ישראל לעשות כדבר הזה וישבעו : ו ויקם עזרא מלפני בית האלהים וילך אל-לשכת יהוחנן בן-אלישיב וילך שם לחם לא-אכל ומים לא-שתה כי מתאבל על-מעל הגולה : ז ויעבירו קול ביהודה וירושלם לכל בני הגולה להקבץ ירושלם : ח וכל אשר לא-יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם כלרכושו והוא יבדל מקהל הגולה : ט ויקבצו כל-אנשי-יהודה ובנימן ירושלם לשלשת הימים הוא חדש התשיעי בעשרים בחדש וישבו כל-העם ברחוב בית האלהים מרעידים על-הדבר ומהגשמים : י ויקם עזרא הכהן ויאמר אלהם אתם מעלתם ותשיבו נשים נכריות להוסיף על-אשמת ישראל : יא ועתה תנו תודה ליהוה אלהי-אבתיכם ועשו רצונו והבדלו מעמי הארץ ומן-הנשים הנכריות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית