א ואלה ראשי אבתיהם והתיחשם העלים עמי במלכות ארתחשסתא המלך מבבל : ב מבני פינחס גרשם ס מבני איתמר דניאל ס מבני דויד חחוש : ג מבני שכניה ס מבני פרעש זכריה ועמו התיחש לזכרים מאה וחמשים : ד מבני פחת מואב אליהועיני בן-זרחיה ועמו מאתים הזכרים : ה מבני שכניה בן-יחזיאל ועמו שלש מאות הזכרים : ו ומבני עדין עבד בן-יונתן ועמו חמשים הזכרים : ז ומבני עילם ישעיה בן-עתליה ועמו שבעים הזכרים : ח ומבני שפטיה זבדיה בן-מיכאל ועמו שמנים הזכרים : ט מבני יואב עבדיה בן-יחיאל ועמו מאתים ושמנה עשר הזכרים : י ומבני שלומית בן-יוספיה ועמו מאה וששים הזכרים : יא ומבני בבי זכריה בן-בבי ועמו עשרים ושמנה הזכרים : יב ומבני עזגד יוחנן בן-הקטן ועמו מאה ועשרה הזכרים : יג ומבני אדניקם אחרנים ואלה שמותם אליפלט יעיאל ושמעיה ועמהם ששים הזכרים : יד ומבני בגוי עותי וזכור ועמו שבעים הזכרים : טו ואקבצם אל-הנהר הבא אל-אהוא ונחנה שם ימים שלשה ואבינה בעם ובכהנים ומבני לוי לא-מצאתי שם : טז ואשלחה לאליעזר לאריאל לשמעיה ולאלנתן וליריב ולאלנתן ולנתן ולזכריה ולמשלם ראשים וליויריב ולאלנתן מבינים : יז ואצוה אותם על-אדו הראש בכספיא המקום ואשימ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית