א ואחר הדברים האלה במלכות ארתחשסתא מלך-פרס עזרא בן-שריה בן-עזריה בןחלקיה : ב בן-שלום בן-צדוק בן-אחיטוב : ג בן-אמריה בן-עזריה בן-מריות : ד בן-זרחיה בן-עזי בן-בקי : ה בן-אבישוע בן-פינחס בן-אלעזר בן-אהרן הכהן הראש : ו הוא עזרא עלה מבבל והוא-ספר מהיר בתורת משה אשר-נתן יהוה אלהי ישראל ויתן-לו המלך כידיהוה אלהיו עליו כל בקשתו : ז ויעלו מבני-ישראל ומן-הכהנים והלוים והמשררים והשערים והנתינים אל-ירושלם בשנת-שבע לארתחשסתא המלך : ח ויבא ירושלם בחדש החמישי היא שנת השביעית למלך : ט כי באחד לחדש הראשון הוא יסד המעלה מבבל ובאחד לחדש החמישי בא אל-ירושלם כיד-אלהיו החובה עליו : י כי עזרא הכין לבבו לדרוש את-תורת יהוה ולעשת וללמד בישראל חק ומשפט : יא וזה פרשגן הנשתון אשר נתן המלך ארתחשסתא לעזרא הכהן המפר ספר דברי מצות-יהוה וחקיו על-ישראל : יב ארתחשסתא מלך מלכיא לעזרא כהנא ספר דתא די-אלה שמיא גמיר וכענת : יג מני שים טעם די כל-מתנדב במלכותי מן-עמה ישראל וכהנוהי ולויא למהך לירושלם עמך יהך : יד כל-קבל די מן-קדם מלכא ושבעת יעטהי שליח לבקרא על-יהוד ולירושלם בדת אלהך די בידך : טו ולהיבלה כסף ודהב די-מלכא ויעטוהי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית