א באדין דריוש מלכא שם טעם ובקרו בבית ספריא די גנזיא מהחתין תמה בבבל : ב והשתכח באחמתא בבירתא די במדי מדינתה מגלה חדה וכן-כתיב בגוה דכרונה : ג בשנת חדה לכורש מלכא כורש מלכא שם טעם בית-אלהא בירושלם ביתא יתבנא אתר די-דבחין דבחין ואשוהי מסובלין רומה אמין שתין פתיה אמין שתין : ד נדבכין די-אבן גלל תלתא ונדבך די-אע חדת ונפקתא מן-בית מלכא תתיהב : ה ואף מאני בית-אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מן-היכלא די-בירושלם והיבל לבבל יהתיבון ויהך להיכלא די-בירושלם לאתרה ותחת בבית אלהא : ו כען תתני פחת עבר-נהרה שתר בוזני וכנותהון אפרסכיא די בעבר נהרה רחיקין הוו מן-תמה : ז שבקו לעבידת בית-אלהא דך פחת יהודיא ולשבי יהודיא בית-אלהא דך יבנון על-אתרה : ח ומני שים טעם למא די-תעבדון עם-שבי יהודיא אלך למבנא בית-אלהא דך ומנכסי מלכא די מדת עבר נהרה אספרנא נפקתא תהוא מתיהבא לגבריא אלך די-לא לבחלא : ט ומה חשחן ובני תורין ודכרין ואמרין לעלון לאלה שמיא חנטין מלח חמר ומשח כמאמר כהניא די-בירושלם להוא מתיהב להם יום ביום די-לא שלו : י די-להון מהקרבין ניחוחין לאלה שמיא ומצלין לחיי מלכא ובנוהי : יא ומני שים טעם די כל-אנש ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית