א והתנבי חגי נביא וזכריה בר-עדוא נבייא על-יהודיא די ביהוד ובירושלם בשם אלה ישראל עליהון : ב באדין קמו זרבבל בר-שאלתיאל וישוע בר-יוצדק ושריו למבנא בית אלהא די בירושלם ועמהון נבייא די-אלהא מסעדין להון : ג בה-זמנא אתא עליהון תתני פחת עבר-נהרה ושתר בוזני וכנותהון וכן אמרין להם מן-שם לכם טעם ביתא דנה לבנא ואשרנא דנה לשכללה : ד אדין כנמא אמרנא להם מן-אנון שמהת גבריא די-דנה בנינא בנין : ה ועין אלההם הות על-שבי יהודיא ולא-בחלו המו עד-טעמא לדריוש יהך ואדין יתיבון נשתונא על-דנה : ו פרשגן אגרתא די-שלח תתני פחת עבר-נהרה ושתר בוזני וכנותה אפרסכיא די בעבר נהרה על-דריוש מלכא : ז פתגמא שלחו עלוהי וכדנה כתיב בגוה לדריוש מלכא שלמא כלא : ח ידיע להוא למלכא די-אזלנא ליהוד מדינתא לבית אלהא רבא והוא מתבנא אבן גלל ואע מתשם בכתליא ועבידתא דך אספרנא מתעבדא ומצלח בידהם : ט אדין שאלנא לשביא אלך כנמא אמרנא להם מן-שם לכם טעם ביתא דנה למבניה ואשרנא דנה לשכללה : י ואף שמהתהם שאלנא להם להודעותך די נכתב שם-גבריא די בראשיהם : יא וכנמא פתגמא התיבונא לממר אנחנא המו עבדוהי די-אלה שמיא וארעא ובנין ביתא די-הוא בנה מקדמת דנה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית