א וישמעו צרי יהודה ובנימן כי-בני הגולה בונים היכל ליהוה אלהי ישראל : ב ויגשו אלזרבבל ואל-ראשי האבות ויאמרו להם נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלהיכם ולו אנחנו זבחים מימי אסר חדן מלך אשור המעלה אתנו פה : ג ויאמר להם זרבבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל לא-לכם ולנו לבנות בית לאלהינו כי אנחנו יחד נבנה ליהוה אלהי ישראל כאשר צונו המלך כורש מלך-פרס : ד ויהי עם-הארץ מרפים ידי עם-יהודה ומבהלים אותם לבנות : ה וסכרים עליהם יועצים להפר עצתם כל-ימי כורש מלך פרס ועדמלכות דריוש מלך-פרס : ו ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה על-ישבי יהודה וירושלם : ז ובימי ארתחששתא כתב בשלם מתרדת טבאל ושאר כנותיו עלארתחששת מלך פרס וכתב הנשתון כתוב ארמית ומתרגם ארמית : ח רחום בעל-טעם ושמשי ספרא כתבו אגרה חדה על-ירושלם לארתחששתא מלכא כנמא : ט אדין רחום בעלטעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון דיניא ואפרסתכיא טרפליא אפרסיא ארכויא בבליא שושנכיא דהיא עלמיא : י ושאר אמיא די הגלי אסנפר רבא ויקירא והותב המו בקריה די שמרין ושאר עבר-נהרה וכענת : יא דנה פרשגן אגרתא די שלחו עלוהי על-ארתחששתא מלכא עבדך אנש עבר-נהרה וכענת : יב ידיע להוא למלכא די...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית